WSPÓŁPRACA I OBSŁUGA ON-LINE

Aby współpraca była efektywna trzeba uzgodnić jej umowne ramy. Określamy zespół księgowy, miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, zakres pełnomocnictwa i dostęp do systemów informacyjnych.

Następnie rozpoznajemy potrzeby, wyjaśniamy ograniczenia prawne i podatkowe oraz przygotowujemy procesy operacyjne i administracyjne oraz dokumentację tak by firma mogła działać w ramach obowiązującego prawa, zaspokoić wymagania jednocześnie minimalizując zaangażowanie klienta w działania administracji.

Mamy wypracowane różne metody odbierania dokumentów, ich digitalizacji, weryfikacji i księgowania. Udostępniamy klientom wstępne zestawienia informując o zobowiązaniach podatkowych, tak by klient miał świadomość nadchodzących płatności. Przechowujemy dokumentację, digitalizując i udostępniając  ją na chronionym serwerze tak by po zalogowaniu można było mieć dostęp z każdego miejsca do najważniejszych umów, dokumentów firmowych oraz deklaracji podatkowe, sprawozdań, raportów czy faktur. Odbieramy dokumenty od klientów „na żądanie” własnym kurierem;


Zakres pełnomocnictwa

 

Aby Biuro mogło funkcjonować Klienci wystawiają szereg upoważnień dla Biura m.in. do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu Klienta oraz inne wynikające z odrębnie regulowanych zasad współpracy. Upoważnienia te zawsze wskazują jedną osobę i mogą być w dowolnej chwili odebrane.


Zespół Księgowy

 

Klienci korzystają z dedykowanego personelu pracującego w biurze księgowym. Firma obsługiwana jest przez 2-3 osobowy zespół, reprezentowany przez Starszego Księgowego mającego, co najmniej 5 letnie doświadczenie, którego praca nadzorowana jest przez Głównego Księgowego z ponad 15 letnim doświadczeniem, który uzyskuje informacje zwrotną od Klienta o pracy całego zespołu. Starszy Księgowy jest odpowiedzialny za bezpośrednie kontakty z reprezentantami Klienta, ustala na bieżąco komunikację, terminy oraz materiały do przygotowania, rozwiązując nie rutynowe problemy i nadzorując przepływ dokumentów. Księgowy ds. Kadr i Płac jest odpowiedzialny za prowadzeni spraw kadrowo-płacowych, kalkulacje wynagrodzeń i innych naliczeń związanych wynagrodzeniami. Główny Księgowy nadzoruje pracę starszego Księgowego oraz Księgowego ds. Kadr i Płac, skupia swa uwagę na zagadnieniach formalno-prawnych, analizuje zapisy księgowe i konsultuje skomplikowane problemy natury prawno-podatkowej. Reprezentanci Klienta mogą komunikować się z całym zespołem w sposób nielimitowany. Dla tych klientów, którzy wymagają bardziej zaawansowanej obsługi i bezpośredniego kontaktu z personelem operacyjnym Klienta księgowi mogą być delegowani i pracować w biurach klientów.


Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg

 

Najczęściej miejscem prowadzenia ksiąg jest Biuro Księgowe, w którym przechowywane są księgi okresu bieżącego oraz poprzedniego. Dokumenty stałe firmy oraz umowy są najczęściej również przechowywane w Biurze, a w postaci cyfrowej na zabezpieczonym serwerze dostępne dla Klienta po zalogowaniu. Dokumenty z lat wcześniejszych są przekazywane Klientom, Firmom przechowującym lub przechowywane w Biurze na podstawie odrębnej umowy.

W Polsce istniej obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej w formie papierowej przez 5 lat od zamknięcia roku rozliczeniowego. W praktyce oznacza to, że podatnicy powinni przechowywać dokumentację z pełnych 6 lat. Biuro może na zlecenie Klienta przechowywać dokumentacje a następnie niszczyć ja po odpowiednim okresie w ramach odrębnej umowy. Historyczna dokumentacja elektroniczna zwykle jest archiwizowana przez biuro i jest odpowiednio trwale usuwana w odpowiednim okresie, chyba, że Klient wyrazi chęć jej odebrania w na wskazanym nośniku cyfrowym.


Systemy informatyczne

 

Biuro księgowe korzysta z zaawansowanych rozwiązań informatycznych: systemów finansowo-księgowych, systemów informacji zarządczej i baz danych chronionych protokołem SSL. Księgi Klienta są prowadzone na systemach informatycznych

Biura, a część dokumentacji jest zeskanowana i udostępniona przez chronione strony internetowe po zalogowaniu. Biuro wykorzystuje niekiedy systemy bankowości elektronicznej Klientów do wprowadzania przelewów, które później są finalnie akceptowane przez Klientów.

USŁUGI KSIĘGOWE

Proponujemy realne odciążenie w sprawach administracyjnych. Powierzając nam usługi księgowe, skupicie się Państwo na rozwoju swej firmy i oszczędzicie czas i nerwy w kontaktach z urzędnikami. Proponujemy przejęcie pełnej odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg i reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz w postępowaniach podatkowych. Świadczone usług obejmują pełen zakres wsparcia aktywności biznesowej. Od założenia firm przez dobór optymalnej formy opodatkowania i rodzaju księgowości po optymalizację kosztów podatkowych oraz porady prawno-administracyjne.  Zakres współpracy każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

 

Podstawowy zakres usług obejmuje całościowe:

 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS

 

Rachunkowość

 

Gospodarka materiałowa, majątkiem trwałym i inwestycjami

 

Nadzorowanie funkcjonowania kas fiskalnych i raportów fiskalnych

PRODUKTY KSIĘGOWE, PRAWNE I FINANSOWE

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Kadry i płace wymagają są wrażliwym obszarem i wymagają doskonałej znajomości przepisów prawa, tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także obowiązujących regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dotrzymywanie terminów oraz szczegółowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest krytyczne. Proponujmy tańszy i stabilny outsourcing zamiast tworzyć dodatkową jednoosobową komórkę w firmie i narażać się na zakup i aktualizację oprogramowania oraz potencjalną niestabilność pracownika.

 

Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

 


    a. wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
    b. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
    c. wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
    d. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7),
    e. Sporządzanie wniosków:


– o ustalenie kapitału początkowego (Kp-1, Rp-6),
– o emeryturę (Rp-1E, Rp-6),
– o rentę z tytułu niezdolności do pracy (Rp-1R),
– o rentę rodzinną (Rp-2),
– o świadczenie przedemerytalne (Rp-26).Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych:

 


Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy:

 

DORADZTWO