Usługi

Prowadzenie ksiąg handlowych

Dla klientów prowadzących działalność o większej skali i złożoności organizacyjnej oraz w formie spółek kapitałowych oferujemy prowadzenie pełnej księgowości. W ramach usługi zapewniamy:

 • założenie ksiąg i rejestrów w systemie finansowo-księgowym,
 • opracowanie planu kont i instrukcji obiegu i dekretacji dokumentów,
 • rejestrację sprzedaży i zakupów,
 • rozliczanie kosztów produkcji i eksploatacji, usług, delegacji i inwestycji,
 • naliczanie rezerw, amortyzacji, odsetek i różnic kursowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, ZUS, PFRON, GUS,
 • utrzymanie kartotek pracowniczych z pełną dokumentacją,
 • naliczanie wynagrodzeń, nieobecności, urlopów oraz świadczeń ZUS,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS (RMUA),
 • wystawianie faktur i not korygujących,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wsparcie przy kontrolach podatkowych w zakresie udostępniania dokumentacji.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Gdy optymalne jest prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Biuro Księgowe Buchalter dla każdej firmy zakłada elektroniczne rejestry w systemie finansowo-księgowym oraz zapewnia:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów dla podatków dochodowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupowej i sprzedażowej dla podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
 • rozliczenia właścicieli (udziałowców), pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, ZUS, GUS,
 • sporządzanie raportów dla innych organów lokalnej administracji państwowej podlegających sporządzeniu w związku z prowadzoną działalnością.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Biuro jest wyspecjalizowane w rozliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawek 3%, 5% i 8,5%, zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności, do kwoty ustalanego corocznie limitu. Sporządzamy rejestry zakupów i sprzedaży. Sporządzamy również deklaracje VAT.

Obsługa samozatrudnienia

Prowadzimy kompleksową obsługę samozatrudnienia dla tych osób, które uzyskują dochody w oparciu o umowy o dzieło, zlecenia, kontrakty menadżerskie oraz inne umowy cywilno-prawne. Podejmujemy się przeglądania i konstrukcji wymienionych umów, by spełniały wymagania formalno-prawne i stanowiły rzetelną podstawę do uzyskiwanego dochodu, nie narażając na ryzyko podatkowo-prawne wykonującego i zlecającego pracę. Dokonujemy okresowego rozliczania samozatrudnienia wraz z przygotowaniem i wysyłaniem odpowiednich deklaracji podatkowych i ZUS. Nasi pracownicy oferują możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych i podpowiadają praktyczne rozwiązania mające na celu maksymalizację uzyskiwanego dochodu.

Obsługa kadrowa i płacowa

Biuro Księgowe Buchalter oferuje pełną obsługę kadrowo-płacową, dokonywaną poza firmą. W skład usługi wchodzi:

 • założenie elektronicznej ewidencji w systemie kadrowo-płacowym,
 • założenie ewidencji elektronicznej w ZUS dla firmy i wszystkich pracowników,
 • przygotowanie firmowej polityki kadrowo-płacowej,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych umów zatrudnienia,
 • administrowanie kartotekami osobowymi pracowników,
 • ustalanie uprawnień do urlopów, odpraw, odszkodowań, zasiłków i świadczeń,
 • naliczanie wynagrodzeń, premii, nadgodzin i innych komponentów,
 • naliczanie obciążeń podatkowych, składek ZUS i funduszu socjalnego, PFRON,
 • przygotowywanie deklaracji PIT i ZUS,
 • obsługa składania wniosków urlopowych oraz kontrola limitów nieobecności,
 • wydawanie skierowań i kontrola badań okresowych i szkoleń BPH,
 • drukowanie i wysyłanie, również e-mailem, pasków płacowych,
 • udzielanie wyjaśnień w toku kontroli ZUS, Urzędu Skarbowego i PIP,
 • zapewnienie ochrony danych osobowych,
 • udzielanie informacji kierownictwu i pracownikom zgodnie z procedurami,
 • przygotowywanie raportów wspomagających zarządzanie personelem.