Oferta
 

Prowadzenie ksiąg handlowych

Dla klientów prowadzących działalność o większej skali i złożoności organizacyjnej oraz w formie spółek kapitałowych oferujemy prowadzenie pełnej księgowości. W ramach usługi zapewniamy:

 • założenie ksiąg i rejestrów w systemie finansowo-księgowym,
 • opracowanie planu kont i instrukcji obiegu i dekretacji dokumentów,
 • rejestrację sprzedaży i zakupów,
 • rozliczanie kosztów produkcji i eksploatacji, usług, delegacji i inwestycji,
 • naliczanie rezerw, amortyzacji, odsetek i różnic kursowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, ZUS, PFRON, GUS,
 • utrzymanie kartotek pracowniczych z pełną dokumentacją,
 • naliczanie wynagrodzeń, nieobecności, urlopów oraz świadczeń ZUS,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS (RMUA),
 • wystawianie faktur, refaktur, korekt, not windykacyjnych i uzgodnień,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wsparcie przy kontrolach podatkowych w zakresie udostępniania dokumentacji.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Gdy optymalne jest prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Biuro Księgowe Buchalter dla każdej firmy opracowuje indywidualny plan kont, spełniający oczekiwania informacyjne kierownictwa, zakłada elektroniczne rejestry w systemie finansowo-księgowym oraz zapewnia:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów dla podatków dochodowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupowej i sprzedażowej dla podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie rejestrów magazynowych, wyposażenia i środków trwałych,
 • rozliczenia właścicieli (udziałowców), pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, ZUS, GUS,
 • sporządzanie raportów dla innych organów lokalnej administracji państwowej podlegających sporządzeniu w związku z prowadzoną działalnością.

 

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Biuro jest wyspecjalizowane w rozliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawek 3%, 5% i 8,5%, zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności, do kwoty ustalanego corocznie limitu. Sporządzajmy również deklaracje VAT.

Obsługa samozatrudnienia

Prowadzimy kompleksową obsługę samozatrudnienia dla tych osób, które uzyskują dochody w oparciu o umowy o dzieło, zlecenia, kontrakty menadżerskie oraz inne umowy cywilno-prawne. Podejmujemy się przeglądania i konstrukcji wymienionych umów, by spełniały wymagania formalno-prawne i stanowiły rzetelną podstawę do uzyskiwanego dochodu, nie narażając na ryzyko podatkowo-prawne wykonującego i zlecającego pracę. Dokonujemy okresowego rozliczania samozatrudnienia wraz z przygotowaniem i wysyłaniem odpowiednich deklaracji podatkowych i ZUS. Nasi pracownicy oferują możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych i podpowiadają praktyczne rozwiązania mające na celu maksymalizację uzyskiwanego dochodu.

Obsługa kadrowa i płacowa

Dla klientów, którzy z różnych powodów chcą w swej firmie utajnić dane o wynagrodzeniach, Biuro Księgowe Buchalter oferuje pełną obsługę kadrowo-płacową, dokonywaną poza firmą. W skład usługi wchodzi:

 • założenie elektronicznej ewidencji w systemie kadrowo-płacowym,
 • założenie ewidencji elektronicznej w ZUS dla firmy i wszystkich pracowników,
 • przygotowanie firmowej polityki kadrowo-płacowej,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych umów zatrudnienia,
 • utrzymywanie rejestrów obecności oraz monitorowanie czasu pracy,
 • administrowanie kartotekami osobowymi pracowników,
 • ustalanie uprawnień do urlopów, odpraw, odszkodowań, zasiłków i świadczeń,
 • naliczanie wynagrodzeń, premii, nadgodzin i innych komponentów,
 • naliczanie obciążeń podatkowych, składek ZUS i funduszu socjalnego, PFRON,
 • przygotowywanie deklaracji PIT i ZUS,
 • obsługa składania wniosków urlopowych oraz kontrola limitów nieobecności,
 • wydawanie skierowań i kontrola badań okresowych i szkoleń BPH,
 • drukowanie i wysyłanie, również e-mailem, pasków płacowych,
 • przygotowywanie przelewów płac w systemie bankowości elektronicznej,
 • udzielanie wyjaśnień w toku kontroli ZUS, Urzędu Skarbowego i PIP,
 • zapewnienie ochrony danych osobowych,
 • udzielanie informacji kierownictwu i pracownikom zgodnie z procedurami,
 • przygotowywanie raportów wspomagających zarządzanie personelem.

Oferujemy klientom szeroki zakres produktów z obszaru księgowości, finansów, podatków, kontroli skarbowych, prawa pracy i prawa korporacyjnego. Firmy, ograniczając koszty, mogą zamówić konkretną usługę i – nie podejmując długofalowej współpracy – osiągnąć szybko swój cel w postaci przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, opracowania biznesplanu, wyprowadzenia zaszłości lub uzyskania dostępu do szerokiej wiedzy ekspertów oraz wzorów dokumentów. Poniżej opisujemy nasze produkty. Ceny za poszczególne produkty są ustalane umownie, gdyż zwykle dotyczą unikalnych sytuacji, w których zakres prac bywa różny.

Wyprowadzanie zaszłości

Jest usługą dostarczaną klientom, którzy, zaczynając działalność, nie mieli doświadczenia lub nie mogli poświęcać swej uwagi w stopniu wystarczającym, aby zapewnić poprawność i kompletność ksiąg rachunkowych. Są również tacy klienci, którzy, zatrudniając księgowych, nie uzyskiwali od nich należytej jakości pracy, w konsekwencji doprowadzając księgi swych firm do stanu mogącego rodzić konsekwencje skarbowe. Nasi księgowi przeglądają dokumentację księgową, odtwarzają dekretacje i wykonują powtórne księgowania we wcześniej przygotowanej elektronicznej księdze rachunkowej, a następie korygują złożone wcześniej deklaracje podatkowe, naliczając zaległe odsetki. Po wykonaniu pracy klient może spokojnie prowadzić swą działalność, nie obawiając się ewentualnych przyszłych kontroli skarbowych.

Wsparcie kontroli skarbowych

Biuro Księgowe Buchalter może wspierać klientów w trakcie trwania kontroli skarbowych. Księgowi przygotowują dokumentację firm dla kontrolujących, utrzymują z nimi kontakty, składają wyjaśnienia i ewentualnie wspierają klientów w procesie sporu z Urzędem Kontroli Skarbowej. Jesteśmy w stanie wybrać i rekomendować usługi doradcy podatkowego z odpowiednim doświadczeniem by wspierał klienta w ewentualnym przyszłym postępowaniu przed organami podatkowymi i sądem.

Sprawozdania finansowe

W przypadkach, gdy ich księgowi nie radzą sobie z przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych według polskich zasad rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości lub przygotowaniem sprawozdań do pakietów konsolidacyjnych przekazywanych zagranicznym udziałowcom, firmy mogą zlecić nam przygotowanie sprawozdań. Mamy doświadczenie w opracowaniu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi, amerykańskimi i niemieckimi standardami rachunkowości. Przygotowujemy również finansowe pakiety konsolidacyjne zgodnie z obowiązującymi w grupach kapitałowych zasadami. Często firmy aplikując o dotacje lub kredyty są zmuszone przygotować sprawozdania finansowe z ostatnich kilku lat wg wzorów różnych instytucji. Opracowujemy również i takie sprawozdania obejmujące kilka lat wstecz i wymagające dostosowywania danych z lat poprzednich.

Rozliczenie inwestycji

Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, jak ważne jest poprawne prowadzenie rejestrów inwestycji w toku oraz monitorowanie stanu inwestycji i rozliczanie realizacji ich, a także odbieranie częściowe lub całościowe zakończonych inwestycji. Bardzo ważną sprawą przy inwestycjach jest dobranie dla nich odpowiedniego rytmu podatkowego. Gdy inwestycje realizowane są z pieniędzy pochodzących z dotacji lokalnych lub unijnych, wtedy ważne staje się prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i udostępnianie jej dla unijnych i lokalnych kontrolerów.

Wnioski kredytowe

Przygotowanie wniosku kredytowego, który będzie pozytywnie rozpatrzony, wymaga wiedzy i doświadczenia. Biuro Księgowe Buchalter kontaktowało się ze wszystkimi regionalnymi oddziałami banków oraz ich centralami podejmującymi decyzje kredytowe i z sukcesem przygotowało szereg wniosków kredytowych dla różnych rodzajów firm zarówno spółek kapitałowych, jak i prywatnych przedsiębiorców.

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy klientom szeroki zakres produktów z pogranicza księgowości, finansów, podatków, kontroli skarbowych, prawa pracy, prawa korporacyjnego oraz obsługi korporacyjnej i kancelaryjnej. Firmy, ograniczając koszty, mogą zamówić konkretną usługę i – nie podejmując długofalowej współpracy – osiągnąć szybko swój cel w postaci przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, opracowania biznesplanu, wyprowadzenia zaszłości lub uzyskania dostępu do szerokiej wiedzy ekspertów oraz wzorów dokumentów. Poniżej opisujemy nasze produkty. Ceny za poszczególne produkty są ustalane niezależnie, gdyż zwykle dotyczą unikalnych sytuacji, w których zakres prac bywa różny.

Zakładanie i rejestracja firm

Biuro na zlecenie przedsiębiorców jest w stanie zorganizować firmę w dowolnej formie prawnej, opracować statut, zorganizować wpłatę kapitału zakładowego, zarejestrować ją w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców, uzyskać odpowiednie identyfikacje podatkowe i statystyczne oraz przygotować firmę do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pogotowie księgowe

Polega na błyskawicznej reakcji księgowych wynikającej z sytuacji nadzwyczajnej w firmie. Takimi sytuacjami są nagła rezygnacja głównego księgowego, informacja o nadchodzącej kontroli lub inne zdarzenie, które niespodziewanie nakłada na kierownictwo spółki zobowiązania do wypełnienia, na które właściciele nie są gotowi lub nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Nasi specjaliści w sposób błyskawiczny przeglądają księgi, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty źródłowe, informują o niezbędnych do wykonania działaniach oraz po akceptacji wykonują je, aby uniknąć ryzyka związanego z sankcjami wobec firmy lub kierownictwa. Zbierają i zabezpieczają również dowody niezbędne w ewentualnych procesach.

Doradztwo w zakresie kadr, płac i ZUS

Wiele firm zmaga się często ze sprawami związanymi z zatrudnieniem, pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy i ZUS. Tematyka kadrowo-płacowa jest bardzo rozległa i ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm. Często sprawy kadrowo-płacowe powinny być omawiane i decyzje podejmowane poza firmą, by nie wzbudzać dodatkowych emocji i nie powodować niepotrzebnych napięć. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu optymalizacji kadrowej. Potrafimy zaproponować oprócz ustanowienia zgodnej z wymogami prawa dokumentacji kadrowo-płacowej, również doradztwo, które zabezpieczy interesy firmy i ustrzeże przed niesolidnymi i niebezpiecznymi dla firmy pracownikami.

Tworzenie biznesplanów

Klienci mający pomysł na nową działalność ubiegają się o dotacje lub kredyty. Zachodzi wtedy konieczność przygotowania odpowiednich biznesplanów, które obejmują zwykle ostatnie trzy lata działalności oraz pokazują prognozę działalności na 3 przyszłe lata. Klienci czują biznes, ale często nie mają doświadczenia w odpowiednim jego przedstawieniu, zwłaszcza gdy biznesplany muszą być sporządzone wg określonych standardów, narzucanych przez instytucję finansującą. Zachodzi wtedy konieczność przygotowania spójnych założeń biznesowych, uwzględniających rozwój sektora rynku z jego klientami i produktami, koszty, przychody ze sprzedaży oraz majątek wg ujednoliconych zasad rachunkowości za lata ubiegłe. Jesteśmy w stanie przygotować całościowe biznesplany wsparte odpowiednimi założeniami, tak by były wiarygodne i w sposób pełny pokazywały potencjał firm.